Van Arkel – Nederlandse Mediatorsvereniging

NMvDe Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van ruim 2.200 professionals en is daarmee de grootste beroepsvereniging voor mediators, waarbij het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere wettelijke positie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.

Business services NMv

De Business Services van de NMv helpen u op weg naar een efficiënte en voordelige mediationpraktijk. Speciaal geselecteerde leveranciers bieden u als NMv-lid scherpe aanbiedingen en een goede kwaliteit.Het selecteren van een business servicepartner kan niet uitputtend zijn omdat wij de markt niet overzien en ook omdat aan onze kant de menskracht en expertise ontbreken om iedere aanbieder op zijn merites te beoordelen. Hat zal dus altijd gaan om een selectieve en subjectieve keuze, die echter wel gebaseerd moet zijn op:

 • onpartijdigheid en belangeloosheid bij de keuze van de dienstverlener
 • betrouwbaarheid en continuïteit van de diensten
 • een goede kwaliteit van de dienst of het product
 • een voor de leden concurrerend aanbod
 • optimale transparantie in de dienstverlening naar de leden toe
 • soepele samenwerking met de afnemers en met de vereniging
 • wederkerigheid in de relatie (winwin)
 • bij voorkeur toetsbare positieve ervaringen met de betreffende dienstverlening

van arkel, deurwaarder, deurwaarder inschakelenVan Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso

Met een fullservice-dienstenpakket in creditmanagement ontzorgen wij onze opdrachtgevers. Daarbij streven we altijd naar een maximaal resultaat, zonder het sociale aspect uit het oog te verliezen. Dit kunnen wij in Nederland maar ook internationaal.

Werkwijze Van Arkel

De werkwijze van Van Arkel kenmerkt zich door efficiency en maatwerk: wij incasseren streng, maar rechtvaardig. Met onze gesegmenteerde aanpak schatten we per dossier in wat de te verwachten betalingsmoraal is; dus of en hoe men gaat betalen. Wij investeren dus niet in debiteuren die geen verhaal bieden. Daar hebben drie partijen baat bij:

 • U als opdrachtgever krijgt een hoger incassorendement, doordat we geen onnodige kosten maken.
 • Wij houden meer tijd over om de niet (direct) kunners & wel-willers te ondersteunen.
 • De niet-kunner komt niet in nog grotere problemen doordat schulden problematisch oplopen.

Van Arkel voordelen

  • Financiële zekerheid: wij zijn aangesloten bij het garantiefonds gerechtsdeurwaarders.garantiefonds gerechtsdeurwaarders, deurwaarder, incasso, deurwaarder inschakelen
  • 24/7 inzicht in uw dossiers via onze opdrachtgeversportal: Dossier Insight.
  • Landelijke dekking: zes Van Arkel vestigingen door het hele land.
  • Internationaal: wij kunnen u wereldwijd van dienst zijn via Sekundi.
  • Maatschappelijk betrokken.

Een dossier aanleveren: online of via het opdrachtformulier

Direct uw vordering online indienen: dien hier uw vordering in of gebruik het opdrachtformulier:

Van Arkel opdrachtformulier NMv .

U kunt het opdrachtformulier naar ons mailen (accountmanagement@vanarkelgdw.nl) of per post versturen: Postbus 239, 2300 AE Leiden.

Uw contactpersonen zijn Barry de Wolf en Jacqueline van Kesteren. Telefonisch bereikbaar op: 088 – 825 2750.

Wat dient u aan te leveren aan Van Arkel:

   1. Overeenkomst (indien aanwezig)
   2. Factuur
   3. Herinnering
   4. Alle mogelijke correspondentie die er geweest is met de debiteur.

De procedure

 1. Zodra de vordering in behandeling wordt genomen door Van Arkel, wordt de debiteur aangeschreven door middel van een WIK-brief.
 2. Deze laatste aanmaning, met een termijn van 14+2 dagen, is per 1 juli 2012 verplicht richting consumenten. De WIK-brief is een laatste waarschuwing om een incassotraject te voorkomen, dit houdt in dat er geen incassokosten aan de debiteur worden doorberekend. Als er na 16 dagen niet betaald wordt, gaat de vordering direct het incassotraject in. In het incassotraject worden incassokosten aan de debiteur doorberekend middels het besluit tarieven voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Het incasso-traject houdt in dat wij de debiteur wederom 2 x gaan aanmanen. De eerste keer met een betalingstermijn van 8 dagen, de tweede keer met een betalingstermijn van 5 dagen.

Wanneer er bij stap 1 binnen 16 dagen wordt geïncasseerd, dan berekenen wij € 10,00 door aan de opdrachtgever. Bij niet-incasseren stroomt het direct door naar het incassotraject, dan worden er geen kosten doorberekend. Indien de opdrachtgever besluit het incasso-traject op te starten, en geen gerechtelijke procedure aan te gaan, berekenen wij in niet- betaalde dossiers € 10,00 excl. BTW dossierkosten door aan de opdrachtgever.

Stroomschema

Hoe gaan wij te werk?
Zie onderstaand stroomschema. Of download het schema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico’s

In beginsel worden de kosten voor het incasseren van de vordering volledig op de partij verhaald die de vordering moet voldoen. U hoeft uiteraard niet de dupe te worden van het slechte betalingsgedrag van uw afnemers. Helaas is het echter niet altijd mogelijk om iedere vordering (volledig) te incasseren.

Mocht in de loop van de procedure of tijdens de executie blijken dat de debiteur bijvoorbeeld niet meer te traceren is, failliet is of anderszins met geen mogelijkheid meer in staat is de vordering te voldoen (de zogenaamde kale kip), dan zullen wij de zaak met u moeten afwikkelen. U als opdrachtgever loopt dus wel een kostenrisico. Uiteraard zullen wij in zo’n geval niet alle kosten aan u doorberekenen. Indien wij er niet in slagen de vordering te incasseren, zullen wij op basis van ‘no cure, no fee’ met u afrekenen. Dit wil zeggen dat wij naast incassokosten over de wel geïncasseerde bedragen, uitsluitend kosten van de procedure, ambtelijke werkzaamheden en zogenaamde ‘out of pocket’ kosten doorberekenen.

Vooraf de hoogte van het kostenrisico bepalen, is ondoenlijk. Uiteraard kan het kostenrisico beperkt worden. U hebt het recht om de vordering op ieder willekeurig moment terug te nemen. Een andere mogelijkheid om het kostenrisico te beperken is dat u bij iedere actie goedkeuring geeft. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan dient u dat bij het uit handen geven van de vordering uitdrukkelijk te vermelden.

Eén van onze credo’s luidt “Innen is niet altijd winnen”. Door koste wat het kost te innen, kunt u immers een cliënt met een enorme groeipotentie verliezen. Onze ervaring is, dat in veel gevallen de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn. Samen met u bewandelen we daarom liefst eerst de wegen die leiden tot welwillendheid. Debiteuren die deze milde benadering niet verdienen, kunnen echter rekenen op een minder fluwelen aanpak.

Vragen over de behandeling van uw dossier(s) – Team incassozaken

Heeft u inhoudelijke vragen over de behandeling van uw dossier(s) dan kunt u terecht bij het team dat uw zaken behandelt: Team incassozaken.

Team incassozaken is bereikbaar op incassozaken@vanarkelgdw.nl of via het teamnummer: 088-8252720.