Update KEI: modernisering van de Rechtspraak

KEI, deurwaarder, deurwaarder inschakelen, digitalisering rechtspraak, gerechtsdeurwaarderDe modernisering van de Rechtspraak is in volle gang. Sneller, efficiënter en digitaal procederen is in de nabije toekomst de norm. In het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, kortweg KEI, is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering. Er wordt pas opgeschaald als de techniek zich heeft bewezen. Hoe staat het programma ervoor?

We frissen even uw geheugen op over het programma KEI: door de invoering van een meer eenvoudige basisprocedure met vaste en korte termijnen wordt de rechtspraak sneller. De rechter krijgt bovendien een sterkere regiefunctie, gericht op een definitieve oplossing van het geschil. Voor advocaten, professioneel gemachtigden, formele rechtspersonen en bestuursorganen wordt digitaal procederen verplicht. Particulieren kunnen bij de kantonrechter kiezen of zij digitaal of op papier procederen.

Stand van zaken KEI

De Hoge Raad is gestart met verplicht digitaal procederen in civiele vorderingszaken. Nadat met fictieve zaken de techniek is getest, is digitaal procederen vanaf 1 september voor een gedeelte van de zaken bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in civiele vorderingszaken verplicht. Het betreft de invoering van de module ‘Civiel 1.0’ en daarbij gaat het om vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland.

Pre-pilot advocatenkantoren

In aanloop naar deze inwerkingtreding is in samenwerking met advocatenkantoren een pre-pilot gedraaid, want het is er belangrijk om testrondes uit te voeren bij zo’n belangrijke ontwikkeling. Dertien gefingeerde zaken zijn door advocaten vanaf hun eigen kantoor aangedragen en vervolgens door de rechtbank versneld afgehandeld. Aanvullend is een veertiende gefingeerde zaak behandeld bij de rechtbank Midden-Nederland, waarin – mede op verzoek van de KBvG – met de nieuwe ‘artikel 113-route’ praktijkervaring is opgedaan.

De 113 route: hoe zat het ook alweer?

Deze 113-route is de methode waarbij de eiser het oproepingsbericht door de deurwaarder laat opstellen en betekenen. Dit oproepingsbericht dient tevens de inhoud van de procesinleiding te bevatten. Na betekening van het oproepingsbericht aan de verweerder moet eiser vervolgens zeer spoedig het exploot, het oproepingsbericht en de procesinleiding bij de rechtbank indienen (art. 113 lid 3 nieuw Rv). De termijn tussen het uitbrengen van de betekening en de uiterste datum van verschijnen is korter dan in alle andere versies waarmee een verweerder kan worden opgeroepen. Advocaten lijken massaal te kiezen voor deze methode.

Het elektronische dossier – werkwijze

Er zijn codes nodig om advocaten van verweerders toegang te kunnen verlenen tot het elektronische dossier op mijn rechtspraak. Die codes vraagt de deurwaarder op via de stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders en communiceert hij in het exploot aan de verweerder. De eiser moet vervolgens zo snel mogelijk, binnen vijf werkdagen, alle stukken uploaden op mijn rechtspraak. Pas nadat de stukken zijn geüpload, kan de advocaat van de verweerder inloggen met behulp van een verkregen code. Die werkt immers (nog) niet wanneer niet is geüpload. De gerechtsdeurwaarder zorgt voor de code en controleert het BRP (adres en NAW gegevens) en DBR (digitaal Beslagregister: is uw vordering wel “verhaalbaar” binnen 3 jaren).

Onvoorziene situaties KEI

De Rechtspraak heeft met alle ketenpartijen uitvoerig gesproken over onvoorziene situaties. Daarvoor is een vangnet georganiseerd. De Rechtspraak lijkt bereid met betrekking tot “verstoringen” aan de kant van de advocaat coulance te betrachten in de startfase van verplicht procederen. Daarnaast heeft de rechtspraak voor civiel en bestuur respectievelijk een aanbeveling gedaan en oriëntatiepunten vastgesteld voor de ‘verschoonbare termijnoverschrijding’. Deze zijn op de website van de Rechtspraak gepubliceerd en hebben vooral betrekking op verstoringen buiten de Rechtspraak, zoals een stroomstoring, internetstoring of defecte advocatenpas. Onvoorziene situaties treden bijvoorbeeld op bij betekening van stukken aan een verweerder in het buitenland (EU). Er wordt hard gewerkt aan oplossingen.

Duur van de pilot

De pilot draait in beginsel 5 maanden. Daarna kan dan verdere inwerkingtreding plaatsvinden. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid staan hierbij voorop. Dat kan betekenen dat ervoor wordt gekozen om de duur van de pilot te verlengen. Er zullen diverse beslismomenten zijn over de verdere inwerkingtreding. Telkens wordt dan bezien of het digitale systeem goed en betrouwbaar werkt. Op die manier kunnen de risico’s bij de invoering zo klein mogelijk worden gehouden.

Na de vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging zijn in het civiele recht in de huidige planning de vorderingszaken in hoger beroep aan de beurt. Daarna volgen de kantonzaken in eerste aanleg, naar verwachting in 2020.

Wilt u meer weten over KEI? Neem contact met ons op.