Update KEI: modernisering van de rechtspraak – de procedure

update kei, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, deurwaarder Breda, deurwaarder Eindhoven, deurwaarder Leiden, deurwaarder Amsterdam, deurwaarder roermond, procesinleiding, dagvaardingDe modernisering van de rechtspraak is in volle gang. De Rechtspraak werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter. Procedures worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. In het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, kortweg KEI, is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering. Er wordt pas opgeschaald als de techniek zich heeft bewezen. Hoe staat het programma ervoor?

In onze laatste berichtgeving over KEI gaven wij een update over bewindszaken, de aangepaste planning van het programma en de uitzonderingen in het verplicht digitaal procederen.

KEI is dus in de volle gang. Vanaf 1 september 2017 procedeert de advocaat verplicht digitaal bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (met een belang van meer dan € 25.000). In deze periode, tussen 1 september en 12 december 2017, zijn er ruim 400 zaken digitaal ingediend.

Start van de KEI procedure, rol advocaat en deurwaarder

Een groot verschil met de huidige situatie is dat het starten van de procedure bij de rechter, ofwel het aanhangig maken, niet meer bij dagvaarding gebeurt maar via een digitale procesinleiding (PIL).

Een procedure kan worden gestart door eerst de procesinleiding in te dienen en vervolgens de verweerder op te roepen, al dan niet via de deurwaarder. Ook kan de verweerder eerst worden opgeroepen, waarna de procesinleiding wordt ingediend. Omdat een fout of termijnoverschrijding verstrekkende gevolgen kan hebben, is samenwerking tussen advocaat en deurwaarder dus van groot belang.

Dagvaarding wordt procesinleiding

In de huidige situatie stelt de advocaat de dagvaarding op en verstuurt deze naar de deurwaarder. De deurwaarder controleert diverse registers en na aanvulling en controle van formaliteiten wordt de dagvaarding betekend en teruggestuurd. Daarna stuurt de advocaat de dagvaarding vóór de zittingsdatum naar de griffie.

Overschrijding van de van toepassing zijnde termijnen betekent in veel gevallen niet-ontvankelijkheid. Niet-ontvankelijkheid wil zeggen dat de zaak niet vatbaar is voor berechting. De rechter beslist over niet-ontvankelijkheid, bijvoorbeeld als een zaak te lang geduurd heeft of omdat de termijn is overschreden.

Het is dus belangrijk om alle stukken op het juiste moment op de juiste plek te hebben, zodat alle termijnen gehaald kunnen worden.

Start van de procedure na indienen procesinleiding – artikel 112 Rv

De advocaat maakt een digitale procesinleiding (PIL) aan, waarna vanuit de rechtbank een oproepingsbericht met inlogcode voor ‘mijn rechtspraak’ wordt afgegeven. Bij het gebruik van artikel 112 Rv dient de eisende partij ervoor te zorgen dat de procesinleiding en het oproepingsbericht bij de verweerder wordt bezorgd. Hij mag zelf bepalen op welke manier dat gebeurt.

Zodra de procesinleiding van de zaak online is ingediend is de zaak aanhangig. Dat wil zeggen dat de procedure is gestart en het griffierecht verschuldigd is, zelfs (deels) bij het intrekken van de zaak.

Als de verweerder niet verschijnt na een informele oproep volgt geen verstek, maar zullen de procesinleiding en het oproepingsbericht alsnog door de deurwaarder moeten worden betekend. Als blijkt dat een verweerder op een ander adres woont, wordt dat pas ontdekt bij het controleren van de BRP door de deurwaarder. In het beste geval betekent de deurwaarder de stukken op het nieuwe adres. In het slechtste geval blijkt dat de zaak bij een andere rechtbank moet dienen en nog met een dagvaarding had moeten worden ingeleid. Denk aan rechtbanken waar KEI nog niet van toepassing is.

Procesinleiding en oproepingsbericht in één exploot – artikel 113 Rv

Bij het gebruik van artikel 113 Rv worden procesinleiding en oproepingsbericht in één exploot door de deurwaarder betekend. Voordat de betekening plaatsvindt, controleert de deurwaarder het adres van de verweerder. Deze zaken worden dan ook altijd bij de juiste rechtbank aangebracht. Ook wordt het Digitale Beslagregister (DBR) gecontroleerd en worden ter plaatse de verhaalsmogelijkheden door de deurwaarder beoordeeld. Nog een voordeel: aangezien de stukken pas ná betekening worden ingediend en de zaak dan pas aanhangig is, is het griffierecht pas verschuldigd als de benodigde controles zijn gedaan.

Aanpassing in termijnen

Bij het gebruik van artikel 113 Rv geldt een termijn van verschijnen van minimaal twee weken na betekening, terwijl dat in het geval van artikel 112 Rv minimaal vier weken na indiening van de procesinleiding is. Er is ook een verandering in de termijn van oproepen. Voorheen gold een dagvaardingstermijn van één week. De nieuwe termijn van verschijnen is minimaal twee weken na betekening en wordt door de advocaat in het exploot vermeld. Er hoeft geen rekening meer te worden gehouden met rolzittingen en de uiterste dag van verschijnen mag een zelfgekozen dag zijn.

Op de website van De Rechtspraak leest u meer over KEI, zo worden veelgestelde vragen over de vorderingsprocedure beantwoord.

Wilt u meer weten over KEI? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl of bel naar 088-8252750.