Privacy statement

Privacy statement
Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso ‘hierna te noemen van Arkel’ kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens ‘hierna te noemen gegevens’ verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang, wij hechten hier veel waarde aan. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.
Hierin volgen wij de wettelijke regels van de: Wet bescherming persoonsgegevens, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Gedragscode gerechtsdeurwaarder ter bescherming van de persoonsgegevens.
Wat en aan wie geven wij gegevens door?
Welke gegevens
Van Arkel verwerkt alleen de gegevens die van belang zijn om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maken wij gebruik van: NAW gegevens, geslacht, burgerlijke staat, email- adressen en telefoonnummers, gegevens omtrent, inkomen, bezittingen en schulden, gegevens over de in het verleden verrichte of lopende transacties of andere identificerende gegevens.
Verkrijgen van gegevens
De gegevens die wij verkrijgen zijn afkomstig van: eigen waarnemingen, betrokken (rechts)personen zoals u, (gerechtelijke) instanties, documenten waaronder Uittreksels Basisadministratie Personen, informatiebureaus, openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel of uit bronnen waar de gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn ambtelijke of niet- ambtelijke praktijk kennis van neemt.
Uitwisseling van gegevens met derden
Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geven wij geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn de bovengenoemde instanties of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer van Arkel gebruik maakt van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een ‘bewerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de overeenkomst.
Uw rechten
Inzage, correctie en verzet
Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Het adres vindt u onder het kopje “vragen?’’ (onderaan in dit document). Van Arkel bericht u binnen vier weken over de uitkomst en corrigeert of verwijdert de gegevens indien dit wordt toegelaten door de wet. Een weigering wordt met reden omkleed.
Voor het verstrekken van dergelijke overzichten kunnen wij een vergoeding vragen.
Openbare registers en uittreksels
Gegevens die wij verkrijgen via de openbare registers of uittreksels kunnen wij niet corrigeren.
Onze plichten
Meldplicht
De gegevens die van Arkel van u verwerkt zijn gemeld  bij het toezichthoudend orgaan ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Geheimhouding
Van Arkel en haar werknemers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en geven zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen. Wij schermen uw persoonsgegevens af wanneer er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. Een voorbeeld is een geheim adres.
Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.
Dit geldt voor ook voor de telefoonnotities, documenten en overige gegevens van administratieve aard. Van Arkel verwijdert de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden.
Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Van Arkel zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.
Nieuwsbrieven
U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over Van Arkel ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuwsbrief’ op deze website of in de nieuwsbrief zelf.
Social media en websites van derden
Via social media delen wij relevante nieuwsberichten. Wij maken gebruik van een button die u doorzet naar de website van LinkedIn.
Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Van Arkel geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt.
Cookies
Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’.  Meer informatie over cookies leest u op de website van de consumentenbond: consumentenbond.nl.
Inlogcodes
Als opdrachtgever heeft u online inzage in uw dossiers. U heeft de mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan zodat wij u kunnen herkennen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Vragen?
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan onze vestiging in Breda ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’:
Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda
Wijzigingen
Van Arkel behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving en de eventuele aanpassingen in onze online diensten. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.Augustus 2016

privacy, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder

Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso ‘hierna te noemen van Arkel’ kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens ‘hierna te noemen gegevens’ verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang, wij hechten hier veel waarde aan. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.

Hierin volgen wij de wettelijke regels van de: Wet bescherming persoonsgegevens, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Gedragscode gerechtsdeurwaarder ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wat en aan wie geven wij gegevens door?

Welke gegevens

Van Arkel verwerkt alleen de gegevens die van belang zijn om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maken wij gebruik van: NAW gegevens, geslacht, burgerlijke staat, email- adressen en telefoonnummers, gegevens omtrent, inkomen, bezittingen en schulden, gegevens over de in het verleden verrichte of lopende transacties of andere identificerende gegevens.

Verkrijgen van gegevens

De gegevens die wij verkrijgen zijn afkomstig van: eigen waarnemingen, betrokken (rechts)personen zoals u, (gerechtelijke) instanties, documenten waaronder Uittreksels Basisadministratie Personen, informatiebureaus, openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel of uit bronnen waar de gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn ambtelijke of niet- ambtelijke praktijk kennis van neemt.

Uitwisseling van gegevens met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geven wij geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn de bovengenoemde instanties of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer van Arkel gebruik maakt van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een ‘bewerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de overeenkomst.

Uw rechten

Inzage, correctie en verzet

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Het adres vindt u onder het kopje “vragen?’’ (onderaan in dit document). Van Arkel bericht u binnen vier weken over de uitkomst en corrigeert of verwijdert de gegevens indien dit wordt toegelaten door de wet. Een weigering wordt met reden omkleed.
Voor het verstrekken van dergelijke overzichten kunnen wij een vergoeding vragen.

Openbare registers en uittreksels

Gegevens die wij verkrijgen via de openbare registers of uittreksels kunnen wij niet corrigeren.

Onze plichten

Meldplicht

De gegevens die van Arkel van u verwerkt zijn gemeld  bij het toezichthoudend orgaan ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Geheimhouding

Van Arkel en haar werknemers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en geven zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen. Wij schermen uw persoonsgegevens af wanneer er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. Een voorbeeld is een geheim adres. 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.
Dit geldt voor ook voor de telefoonnotities, documenten en overige gegevens van administratieve aard. Van Arkel verwijdert de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Van Arkel zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Nieuwsbrieven

U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over Van Arkel ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuwsbrief’ op deze website of in de nieuwsbrief zelf.

Social media en websites van derden

Via social media delen wij relevante nieuwsberichten. Wij maken gebruik van een button die u doorzet naar de website van LinkedIn.

Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Van Arkel geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’.  Meer informatie over cookies leest u op de website van de consumentenbond: consumentenbond.nl.

Inlogcodes

Als opdrachtgever heeft u online inzage in uw dossiers. U heeft de mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan zodat wij u kunnen herkennen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Vragen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan onze vestiging in Breda ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’:

Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda

Wijzigingen

Van Arkel behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving en de eventuele aanpassingen in onze online diensten. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Augustus 2016