Privacy Statement

Privacy statement
Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso ‘hierna te noemen van Arkel’ kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens ‘hierna te noemen gegevens’ verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang, wij hechten hier veel waarde aan. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.
Hierin volgen wij de wettelijke regels van de: Wet bescherming persoonsgegevens, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Gedragscode gerechtsdeurwaarder ter bescherming van de persoonsgegevens.
Wat en aan wie geven wij gegevens door?
Welke gegevens
Van Arkel verwerkt alleen de gegevens die van belang zijn om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maken wij gebruik van: NAW gegevens, geslacht, burgerlijke staat, email- adressen en telefoonnummers, gegevens omtrent, inkomen, bezittingen en schulden, gegevens over de in het verleden verrichte of lopende transacties of andere identificerende gegevens.
Verkrijgen van gegevens
De gegevens die wij verkrijgen zijn afkomstig van: eigen waarnemingen, betrokken (rechts)personen zoals u, (gerechtelijke) instanties, documenten waaronder Uittreksels Basisadministratie Personen, informatiebureaus, openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel of uit bronnen waar de gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn ambtelijke of niet- ambtelijke praktijk kennis van neemt.
Uitwisseling van gegevens met derden
Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geven wij geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn de bovengenoemde instanties of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer van Arkel gebruik maakt van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een ‘bewerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de overeenkomst.
Uw rechten
Inzage, correctie en verzet
Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Het adres vindt u onder het kopje “vragen?’’ (onderaan in dit document). Van Arkel bericht u binnen vier weken over de uitkomst en corrigeert of verwijdert de gegevens indien dit wordt toegelaten door de wet. Een weigering wordt met reden omkleed.
Voor het verstrekken van dergelijke overzichten kunnen wij een vergoeding vragen.
Openbare registers en uittreksels
Gegevens die wij verkrijgen via de openbare registers of uittreksels kunnen wij niet corrigeren.
Onze plichten
Meldplicht
De gegevens die van Arkel van u verwerkt zijn gemeld  bij het toezichthoudend orgaan ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Geheimhouding
Van Arkel en haar werknemers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en geven zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen. Wij schermen uw persoonsgegevens af wanneer er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. Een voorbeeld is een geheim adres.
Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.
Dit geldt voor ook voor de telefoonnotities, documenten en overige gegevens van administratieve aard. Van Arkel verwijdert de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden.
Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Van Arkel zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.
Nieuwsbrieven
U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over Van Arkel ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuwsbrief’ op deze website of in de nieuwsbrief zelf.
Social media en websites van derden
Via social media delen wij relevante nieuwsberichten. Wij maken gebruik van een button die u doorzet naar de website van LinkedIn.
Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Van Arkel geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt.
Cookies
Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’.  Meer informatie over cookies leest u op de website van de consumentenbond: consumentenbond.nl.
Inlogcodes
Als opdrachtgever heeft u online inzage in uw dossiers. U heeft de mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan zodat wij u kunnen herkennen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Vragen?
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan onze vestiging in Breda ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’:
Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda
Wijzigingen
Van Arkel behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving en de eventuele aanpassingen in onze online diensten. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.Augustus 2016

privacy, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 24 mei 2018.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Van Arkel Gerechtsdeurwaarders houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG

Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Van Arkel Gerechtsdeurwaarders deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken.

Als verwerker zal Van Arkel Gerechtsdeurwaarders naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert Van Arkel Gerechtsdeurwaarders u over de wijze waarop Van Arkel Gerechtsdeurwaarders als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Van Arkel Gerechtsdeurwaarders kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Van Arkel Gerechtsdeurwaarders uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Van Arkel Gerechtsdeurwaarders uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen, de uitvoering van een overeenkomst:
 • Op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
 • Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
 • Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Werkzaamheden t.a.v. (de intentie tot) het aangaan van een nieuwe overeenkomst (o.a. voor nieuwe medewerkers).
 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening.
 • Intern beheer van de organisatie.
 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren.
 • Voeren van salarisadministratie.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Afhandelen van geschillen en klachten.
 • Ten behoeve van CRM, relatiebeheer opdrachtgevers en acquisitie potentiële opdrachtgevers.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Van Arkel Gerechtsdeurwaarders kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Van Arkel Gerechtsdeurwaarders verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Van Arkel Gerechtsdeurwaarders voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Functionaris Gegevensbescherming

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Beveiliging persoonsgegevens

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Alle gegevens die u met Van Arkel Gerechtsdeurwaarders uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Van Arkel Gerechtsdeurwaarders hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en laat zich daarom jaarlijks controleren op het voldoen aan de norm voor Informatiebeveiliging, ISO-27001.

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Van Arkel Gerechtsdeurwaarders streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 3. Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 6. Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, u geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Van Arkel als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij gebruik van functionele ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt Van Arkel Gerechtsdeurwaarders om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor marketingactiviteiten. Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard.

De leverancier van ons nieuwsbriefsysteem, Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp), is gevestigd in de Verenigde Staten en gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Wij hebben een Customer EU Data Processing Addendum als onderdeel van de overeenkomst met Mailchimp gesloten.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V., t.a.v. afdeling Kwaliteit, Postbus 11138, 9700 CC GRONINGEN onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar kwaliteit@vanarkelgdw.nl.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per brief naar Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V., t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 11138, 9700 CC GRONINGEN onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar FG@vanarkelgdw.nl