Klant aan het woord: Woonwenz – Maril van de Perre, teamleider Leefbaarheid

woonwenz, huurincasso, deurwaarder Roermond, incasso Roermond, deurwaarder Roermond, Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer. De core business bestaat uit verhuren van (sociale huur)woningen. Bij huurders met betalingsproblemen is een huisuitzetting het laatste wat Woonwenz wil. Wat doet Woonwenz om een huisuitzetting te voorkomen? Wij vroegen het Maril van de Perre, teamleider Leefbaarheid bij Woonwenz.

“Werk naar een structurele oplossing, een betalingsregeling die niet nagekomen wordt, is verspilde moeite.”

Hoe lang bestaat afdeling Leefbaarheid en waarom is deze afdeling in het leven geroepen?

‘Afdeling Wonen bestaat onder andere uit team Leefbaarheid. Dit team bestaat uit het team Incasso en team Leefbaarheid. Voorheen viel het werk van Leefbaarheid onder het reguliere werk binnen de afdeling Wonen. Ik was de eerste medewerker Leefbaarheid in 2006. In 2013 is het team Leefbaarheid opgericht.

Bij vele woningcorporaties valt het team Incasso onder de afdeling Financiën, maar wij vinden dat dit team meer thuishoort bij leefbaarheid. De afdeling Leefbaarheid moet ervoor zorgen dat mensen fijn in hun woning kunnen wonen, daar hoort wat ons betreft ook het financiële plaatje bij. Bovendien hangen betalingsproblemen vaak samen met leefbaarheidsproblematiek of kunnen daar van invloed op zijn.

We hebben het team in het leven geroepen, omdat wij niet alleen willen voorzien in stenen maar ook in leefbaarheid. Je verhuurt een plek om te wonen. Dat zijn niet alleen de stenen maar ook de omgeving waarin men woont. Samen met onze netwerkpartners (waaronder de politie, gemeente, welzijn en zorginstellingen) willen wij ervoor zorgen dat onze bewoners prettig kunnen wonen.’

Wat is er gaande op het gebied van leefbaarheid?

‘De sociale maatschappelijke problematiek lijkt steeds groter te worden. Mensen waarbij diverse problematieken spelen zoals problematische schulden, verslaving, overlast et cetera. Bij deze complexe gevallen zijn diverse instanties nodig om de situatie leefbaar te maken en tot een oplossing te komen voor de betrokkene.

En maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor veranderingen. Voor bijvoorbeeld de zorginstanties maar ook voor ons, woningcorporaties. Neem het ‘scheiden wonen en zorg’-verhaal dat nu speelt. Mensen met problemen die voorheen begeleid woonden, moeten zelfstandig huren omdat zorg en wonen gescheiden wordt. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. De zorginstantie mag geen woning op naam hebben, de cliënt moet zelf een huurcontract aangaan. Eerder viel deze groep buiten het team Leefbaarheid. Nu is het ook onze taak om de leefbaarheid voor deze groep te waarborgen. Dat vraagt een grotere investering op het gebied van leefbaarheid.’

Wat kunnen we in de toekomst verwachten van Woonwenz op het gebied van Leefbaarheid?

‘Wij willen nog meer gaan werken vanuit de klantbeleving. Wat is de behoefte van de huurder. We zijn inmiddels gestart met een pilot voor een tool die de leefbaarheid in de wijken en complexen moet gaan monitoren. Op basis daarvan willen we de klantbeleving beter in kaart brengen en daarop sturen.

Er bestaat reeds een landelijke Leefbaarometer. De Leefbaarometer laat zien, echter enkel op wijkniveau, hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Wij willen kijken naar de leefbaarheid in onze complexen en naar de behoefte van de wijk of complex. Daarbij willen we dat bewoners zichzelf verantwoordelijker gaan voelen voor hun eigen woonomgeving. Nu zijn wij de kartrekker. Wij willen hier een ondersteunende rol inspelen en dat mensen zelf gaan realiseren dat ze daar een rol in hebben. Een simpel voorbeeld: ervoor zorgen dat er geen vuil rondslingert bij het complex. Wij zorgen voor de faciliteiten, bijvoorbeeld een extra vuilnisbak, prikkers, et cetera. de bewoner zorgt dat het vuil in de vuilnisbak terecht komt.’

Wat doet Woonwenz om huurachterstanden te voorkomen?

‘Wij proberen in een zo vroeg mogelijk stadium alles om in contact te komen met de huurder. Zodra men een maand achterloopt, zetten wij alle mogelijke middelen in: telefonisch, via de mail, via WhatsApp of aan de deur door een buurtbeheerder. Zodra het contact tot stand is gekomen met de huurder is het basisuitgangspunt van Woonwenz dat elke huurder die oprecht gemotiveerd is mee te werken aan de oplossing van het probleem actief geholpen wordt.

Een betalingsregeling kan een oplossing zijn voor huurachterstand maar is vaak niet doeltreffend. Aan de hand van de zwaarte van de casus en de hulpvraag wordt gekeken naar de beste oplossing. Dit kan de inzet zijn budgetbegeleiding, een bewindvoerder, schuldhulpverlening of een maatschappelijk werker.

De leefbaarheidsmedewerker is de spil tussen Woonwenz en de netwerkpartners van Woonwenz. In het lokaal interventieteam wordt de casus besproken om de juiste partij aan te haken. Daarin zit jeugdzorg, de politie, bemoeizorg, welzijnsinstanties et cetera. Als we toch overgaan op ontruiming, willen we er alles aan gedaan hebben om de ontruiming te voorkomen.’

Een structurele oplossing, kun je een voorbeeld geven?

‘Een omklapconstructie is een voorbeeld van een structurele oplossing. Een instantie neemt de woning over van de huurder. De huurder mag blijven wonen, niet als huurder maar als gebruiker van de woning. Voordat een omklapconstructie in gang wordt gezet worden er doelen gesteld. Als deze doelen gehaald worden dan kan de bewoner het huurcontract na verloop van tijd weer terugkrijgen op eigen naam.’

Op welk moment wordt Van Arkel ingeschakeld?

‘Als we er echt alles aan hebben gedaan om met de huurder te komen tot een oplossing, maar de huurder niet mee wil werken. Of wanneer we niet in contact kunnen komen met de huurder.’

Welke tip kun je geven op het gebied van debiteurenbeheer?

‘Werk naar een structurele oplossing toe. Een betalingsregeling die niet nagekomen wordt is verspilde moeite. Wat is het verhaal achter de huurachterstand? Haak de juiste mensen aan om het daadwerkelijke probleem aan te pakken. En bedenk dat procedures en werkinstructies handvatten zijn. Blijf altijd logisch nadenken en wijk af van de procedure als de situatie daarom vraagt.’