KBvG jaarverslag gepubliceerd

Het jaarverslag over 2017 van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is verschenen. Het verslag geeft een goede indruk van de thema’s die spelen.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en degenen die zijn toegevoegd in het kader van de stageverplichting zijn verplicht lid van de KBvG (zie artikel 56 van de Gerechtsdeurwaarderswet).

In het jaarverslag worden de volgende thema’s uitgelicht:

  1. Markt onder druk
  2. Doorbelasting tuchtrechtkosten
  3. Tarifering Btag
  4. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  5. Schulden
  6. Agressie en geweld

Markt onder druk

Omzetten en aantallen gerechtsdeurwaarders en medewerkers van gerechtsdeurwaarders lopen verder terug. Dat komt door verschillende zaken. Een teruggang in het aantal exploten, onder andere door de hoge griffiekosten. Andere oorzaken voor het onder druk staan van de markt zijn een groeiende economie, arbitrage als alternatief en een traject dat meer gericht is op het voorkomen van beslagen en ontruimingen.

Doorbelasting tuchtrechtkosten

Op 1 januari 2018 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking getreden. Daarmee worden de kosten van toezicht en tuchtrecht aan de KBvG doorbelast. Voor de KBvG betekent de wet dat zij verplicht wordt om de kosten van de tuchtrechtspraak zelf te betalen. De indicatie voor deze kosten is € 2,1miljoen, per KBvG-lid is dat ongeveer € 2.400.

Tarifering Btag

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur, staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Vanwege diverse ontwikkelingen is een herijking nodig van de tariefstructuur van gerechtsdeurwaarders. Daarom heeft de minister van Veiligheid en Justitie op 23 mei 2017 een commissie ingesteld om de Btag te herijken. De commissie, waarin ook voorzitter Wilbert van der Donk plaatsheeft, kijkt naar de tariefhoogte maar toetst ook of het tarievenmodel van de gerechtsdeurwaarder voldoet aan de huidige eisen. Zij levert najaar 2018 haar eindverslag op.

Schulden

Eind 2016 is de maatschappelijke en politieke discussie over de schuld- en incassoketen door de televisieserie Schuldig nieuw leven ingeblazen. Ook in 2017 was er veel aandacht voor de schuldenproblematiek. De KBvG, het bestuur en haar leden nemen actief deel aan het debat en laten zien dat ze een serieuze partner zijn.

Agressie en geweld

Gerechtsdeurwaarders hebben nog altijd te vaak te maken met agressie en geweld. Ook in 2017 zijn er diverse acties ondernomen om dit te verder terug te dringen. Waaronder de aangiftewijzer en  de arbocatologus Agressie en RI&E.

Het volledige jaarverslag is te vinden op: https://www.kbvg.nl/2338/jaarverslag