Introductie griffierecht Kamer voor gerechtsdeurwaarders

griffierecht, kei, deurwaarder, gerechtsdeurwaarderPer 1 januari 2018 treedt de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking. Een van de belangrijke wijzigingen is dat vanaf die datum voor het in behandeling nemen van een klacht een griffierecht verschuldigd is van € 50,00. 

Griffierecht Kamer voor gerechtsdeurwaarders

Als iemand een klacht heeft over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder zijn werk heeft gedaan dan kan diegene de klacht bij de gerechtsdeurwaarder indienen. Vervolgens, als de uitkomst van de klachtbehandeling door de gerechtsdeurwaarder de klacht niet heeft weggenomen, kan men de klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank in Amsterdam. Voor de behandeling van die klacht wordt vanaf 1 januari 2018, 50 euro griffierecht in rekening gebracht. De klager ontvangt daarvoor een nota van het Landelijk Dienstencentrum voor de rechtspraak (LDCR).

Indien het griffierecht niet wordt voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. In het geval dat een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, moet de gerechtsdeurwaarder het door de klager betaalde griffierecht aan klager vergoeden. Als de Kamer daarbij aan de gerechtsdeurwaarder ook nog een maatregel oplegt, kan de Kamer de gerechtsdeurwaarder daarnaast veroordelen in de (overige) kosten van klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de Kamer.

Een andere belangrijke wijziging is dat er kostenveroordelingen kunnen worden uitgesproken. Daarvoor is in voorbereiding een richtlijn kostenveroordeling. Die zal medio januari worden toegezonden aan de KBvG.

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De Kamer is een bij wet ingesteld tuchtrechtcollege dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders, waarnemend-gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De Kamer bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, en tien plaatsvervangende leden, onder wie twee of meer plaatsvervangend voorzitters. Daarvan zijn negen leden lid van de rechtelijke macht en zes leden gerechtsdeurwaarders. De leden van de Kamer worden benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid. De Kamer is gevestigd te Amsterdam op hetzelfde adres als de rechtbank Amsterdam. Een door het bestuur van de rechtbank Amsterdam voor het verrichten van de werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan de griffier zijn opgedragen aangewezen gerechtsambtenaar, is secretaris van de kamer. Met toestemming van de voorzitter kan hij zich doen vervangen door een andere gerechtsambtenaar.

De Kamer toetst bij haar ingediende klachten aan de tuchtrechtelijke norm zoals deze is neergelegd in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt.

Wat is het doel van het tuchtrecht

Het tuchtrecht heeft in de eerste plaats tot doel, kort gezegd, in het algemeen belang een goede wijze van beroepsbeoefening te bevorderen. Het tuchtrecht komt tot gelding in een tuchtprocedure waarin, in het algemeen naar aanleiding van een klacht van een belanghebbende, wordt onderzocht of een beroepsbeoefenaar in overeenstemming met de tuchtrechtelijke norm heeft gehandeld. Als dit niet het geval is, wordt de klacht gegrond verklaard en kan een maatregel worden opgelegd. Het doel van een tuchtprocedure is dus niet om de klager genoegdoening te verschaffen, ook al kan dit wel het feitelijke resultaat zijn als zijn klacht gegrond wordt verklaard.

Het behoort niet tot de taak van de Kamer een uitspraak te doen over een eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder of schadevergoedingen toe te kennen. Daartoe strekkende vorderingen moeten bij de burgerlijke rechter te worden ingediend. Door het indienen van een klacht worden eventueel door een gerechtsdeurwaarder te nemen executiemaatregelen niet opgeschort.

Wat kan het onderwerp van een klacht zijn

– onzorgvuldig handelen door de gerechtsdeurwaarder
– verificatie adresgegevens bij dagvaarden
– de beslagvrije voet
– overtredingen van de beroeps- en gedragsregels
– niet voortvarend handelen door gerechtsdeurwaarder
– niet correct bejegenen van cliënten door de gerechtsdeurwaarder
– niet tijdig afdragen van geïncasseerde gelden

Door wie kan een klacht worden ingediend

De klager moet  een rechtstreeks belang hebben bij het indienen van de klacht. Klachten kunnen niet ingediend worden in algemeen belang. Klachten kunnen worden ingediend door:

– de debiteur van de gerechtsdeurwaarder
– de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder
– bedrijven
– een andere gerechtsdeurwaarder
– de Minister van Justitie en Veiligheid
– de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders te ‘s-Gravenhage
– het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht

Bron: KBvG.nl