De procedure deel 6 – Het faillissement

faillissement, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, procedureIn de serie ‘De procedure’ geven wij een toelichting op zaken die u en wij tegen kunnen komen in ons werk. In de procedure deel 5 hebben we het sommatie-exploot toegelicht: wat is het sommatie-exploot en wat is het nut voor u als opdrachtgever? In dit artikel zullen wij u beknopt uitleggen wat een faillissement inhoudt en welke gevolgen het heeft en ook welke mogelijkheden het biedt.

Van een faillissement is sprake wanneer men ‘in de situatie verkeert dat er is opgehouden met betalen’. Kortweg ontbreekt het aan middelen om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het aanvragen van een faillissement kan op twee manieren:

  1. Op eigen verzoek, in dat geval verzoekt de (rechts)persoon zelf aan de rechter om failliet te worden verklaard.
  2. Op aanvraag van een schuldeiser.

Voorwaarden aanvragen faillissement

Voor het aanvragen van een faillissement is het niet noodzakelijk dat u beschikt over een vonnis waarin de debiteur wordt veroordeeld. Ook in de gevallen waarin uw vordering vaststaat en er geen tegenspraak is, behoort het aanvragen van een faillissement tot de mogelijkheden.

Belangrijk is dat van de situatie ‘opgehouden te betalen’ die vereist is om te kunnen stellen dat er sprake is van een faillissement, geen sprake is als slechts aan één schuldeiser niet wordt betaald. Dus er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers waaraan betaling uitblijft.

Besluit u tot het aanvragen van een faillissement, dan is het zaak om aan te tonen dat uw debiteur voldoet aan het criterium ‘opgehouden te betalen’. Hiervoor heeft u de medewerking nodig van een andere schuldeiser. Die medewerking kan bestaan uit het mede aanvragen van een faillissement of uit het beschikbaar stellen van de vordering (steunvordering). In dat laatste geval mag u de vordering van de mede-schuldeiser gebruiken om te onderbouwen dat sprake is van de faillissementsvoorwaarde ‘opgehouden te betalen’. Uiteraard zijn wij u, bij het zoeken naar een mede-schuldeiser van dienst.

Gedurende het faillissement

Door het aanvragen van een faillissement wordt de situatie van een debiteur als het ware bevroren (gefixeerd): gedurende de behandeling van het faillissement dienen alle invorderingshandelingen te worden gestaakt en vervallen alle reeds gelegde beslagen. In een notendop is het gevolg van een faillissement dat al het vermogen te gelde wordt gemaakt en aangewend om de schulden te voldoen. Simpelweg wordt alles van waarde verkocht. Hiervoor wordt een curator aangesteld.

De voordelen

Het aanvragen van een faillissement wordt eigenlijk alleen toegepast in die gevallen waarin uw debiteur nog daadwerkelijk een onderneming exploiteert. Bestaat de indruk dat uw debiteur nog zaken doet, maar biedt deze geen traceerbaar verhaal? Dan zullen wij u in overweging geven het faillissement aan te vragen. Uitgangspunt hierbij is dat een onderneming waar nog ‘leven’ in zit er veel aan gelegen zal zijn niet failliet te worden verklaard. Vaak zien wij dan ook dat de aanvraag tot het faillissement leidt tot betaling of in ieder geval een betalingsvoorstel. Blijft betaling uit of wordt er een betalingsregeling niet nagekomen, dan zal het faillissement in veel gevallen worden uitgesproken. U heeft er in dat geval voor gezorgd dat niet meer mensen/ondernemers in dezelfde situatie terechtkomen waarin een vordering onbetaald blijft.

De nadelen

Het aanvragen van een faillissement is niet zonder risico’s. Belangrijk is dat met het aanvragen van een faillissement kosten gemoeid zijn. Gezien het kostenrisico en de mogelijke verstrekkende gevolgen is het aanvragen van een faillissement een uiterst middel. Wordt uw debiteur op uw aanvraag daadwerkelijk failliet verklaard, dan draagt u de kosten daarvan met slechts geringe kans op verhaal.

Na het faillissement

Is het faillissement afgewikkeld en is uw vordering niet (volledig) betaald uit de door de curator bij elkaar verkregen gelden? Dan herleeft (het restant van) uw vordering. Bedenk wel dat de curator alles met waarde te gelde heeft gemaakt. De gevallen waarin na faillissement nog verhaal mogelijk is, zijn schaars.

Uitzondering

De wet kent voor natuurlijke personen naast het faillissement een andere, aparte vorm van schuldsanering; de wet schuldsanering natuurlijk persoon (WSNP). Het is belangrijk om te weten dat bij toelating tot en het goed doorlopen van de WSNP uw vordering wordt voldaan tegen finale kwijting en uw vordering dus niet herleeft.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!