De procedure deel 5 – Het sommatie-exploot

sommatie-exploot, deurwaarder. gerechtsdeurwaarderWorden betalingsherinneringen genegeerd door de debiteur? Blijft de betaling achter, ondanks diverse schriftelijke en telefonische aanmaningen? Wilt u er zeker van zijn dat u er alles aan heeft gedaan om aan de debiteur, én uiteindelijk aan de rechter, te laten zien dat het ernst is? Dan is de optie om een sommatie-exploot te laten betekenen iets voor u!

Wat is een exploot?

Dit is de algemene benaming voor een ambtelijk stuk dat de deurwaarder bij voorkeur persoonlijk betekent aan een debiteur of aan het woonadres van de debiteur achterlaat. Een exploot is een proces-verbaal van de ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een dagvaarding of een ander processtuk. Het exploot dient als bewijs dat een stuk is ontvangen, en wel met inachtneming van de wettelijke formaliteiten.

Effectief middel: het sommatie-exploot

Er zijn verschillende manieren om uw debiteur te herinneren om een openstaande factuur te betalen. Als niets lijkt te helpen, dan is het raadzaam een zogenaamd ‘sommatie-exploot’ uit te laten reiken. In een sommatie-exploot wordt uw debiteur door de deurwaarder gesommeerd om aan de verplichting te voldoen. In de wet is vastgelegd dat als de wet een schriftelijke verklaring bepaalt, deze verklaring (ook) bij exploot kan geschieden[1].

Persoonlijk bezoek

Bij het sommatie-exploot bezoekt de gerechtsdeurwaarder de debiteur en sommeert hem persoonlijk om alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan. Van dit bezoek wordt een akte opgemaakt dat geldt als een dwingend bewijs. Het sommatie-exploot is een effectief middel om alsnog snel betaling te krijgen, de druk is vele malen hoger dan een enkele brief.

Een voordeel hiervan is dat de gerechtsdeurwaarder zich al een beeld kan vormen over de verhaalspositie van de debiteur. Met deze informatie is het mogelijk een betere afweging maken of het risico van de kosten van een gerechtelijke procedure opwegen tegen de kansen om de vordering te verhalen. Het bezoek van de deurwaarder is tevens een sterk signaal richting uw wederpartij dat u serieus aanspraak maakt op uw vordering en kan net het zetje zijn voor de debiteur om de vordering te voldoen.

Het verjaringstermijn wordt gestuit

Een tweede voordeel van het exploot is dat met het betekenen van het exploot gelijk het verjaringstermijn wordt gestuit[2]. Komt het tot een gerechtelijke procedure dan zal de rechter bij de beoordeling of de stuiting aan de gestelde eisen voldoet niet alleen letten op de formulering, maar ook op de context waarin de mededeling is gedaan en op de overige omstandigheden van het geval[3]. Door het sommatie-exploot wordt zonder twijfel aangenomen dat er sprake is van een rechtsgeldige stuiting van de vordering.

De voordelen van het sommatie-exploot

Kortweg is het sommatie-exploot een prima hulpmiddel bij het bepalen van de financiële positie van uw debiteur. Daarbij vergroot u de mogelijkheid in zaken die “stilliggen” dat u weer in gesprek komt met de wederpartij en heeft u wettig en overtuigend bewijsmiddel dat u middels het exploot uw vordering heeft gestuit én voldaan heeft aan de voorwaarden van die de wet stelt[4].

Alternatieven

Uiteraard zijn er ook alternatieven voor het sommatie-exploot. Het bekendste alternatief is het aangetekend versturen. Deze vorm heeft echter nadelen die een sommatie-exploot niet kent. Bij betwisting van de (ontvangst) van de verklaring dient de afzender te bewijzen dat de brief aangetekend en naar het juiste adres is verzonden, en bovendien aannemelijk te maken dat de brief (tijdig) aan de geadresseerde is aangeboden[5]. Daarnaast moet worden bewezen dat de verklaring is verzonden naar een adres waarvan redelijkerwijs aangenomen mocht worden dat de geadresseerde daar kon worden bereikt, en dat de verklaring (tijdig) is aangekomen[6]. Vooral dit laatste punt is sinds de afschaffing van het bewijs van ontvangst bij aangetekende post problematisch geworden. Een sommatie-exploot kent voornoemde bezwaren niet; de deurwaarder legt in zijn exploot vast aan wie, waar, op welke tijd en dag het exploot is betekend.

Geen ambtshandeling

Nu het sommatie-exploot niet toeziet op een gerechtelijke procedure of de tenuitvoerlegging van een vonnis, is het betekenen van dit exploot geen ambtshandeling. Er is dan ook geen wettelijk tarief vastgesteld voor dit exploot. De kosten van het betekenen komen voor rekening van de opdrachtgever en zijn niet verhaalbaar. Nu het geen ambtshandeling betreft is het de deurwaarder niet toegestaan het door de opdrachtgever opgegeven adres te verifiëren in het BRP (vroegere GBA).

Van Arkel sommatie-exploot en tariefstelling

Wilt u in een lopende zaak gebruik maken van het sommatie-exploot? Neem dan contact op met uw zaakbehandelaars. Wilt u graag meer informatie over het sommatie-exploot of onze dienstverlening neemt u dan contact op met accountmanagement via: 088-8252750/ accountmanagment@vanarkelgdw.nl

[1] artikel 3:37 lid 2 BW

[2] Artikel 3:317 BW

[3] ECLI:NL:HR:2015:2741

[4] artikel 3:37 BW

[5] HR 16 oktober 1998, NJ 1998/897 (Van Rhee/ING-Bank) en HR 4 juni 2004, NJ 2004/411 (Visser/IDM)

[6] ECLI:NL:HR:2013:BZ4104