Dagvaardingen in consumtenenzaken

Aanvullende gegevens (producties) toevoegen bij dagvaardingen in consumentenzaken

Recent ontving de KBvG bericht van het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak over de aanvullende informatie die zal worden opgevraagd in consumentenzaken.

Wat houdt het verzoek van Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak in?

De kantonrechter dient op grond van Europese richtlijnen en jurisprudentie in consumentenzaken (dat wil hier zeggen: zaken tussen een professioneel handelende partij als eisende partij en een consument als gedaagde partij, inzake een vordering die betrekking heeft op goederen of diensten die gewoonlijk privé worden aangeschaft) ambtshalve te toetsen of er sprake is van oneerlijke bedingen in de zin van de Richtlijn 93/13 alsmede of sprake is van strijdigheid met het (Europees) consumentenrecht. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om zaken uit hoofde van sportschoolabonnementen, telefonie- en internetabonnementen, kredietovereenkomsten, cursusovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van energie en drinkwater.

Nieuw formulier vanaf 1 juli 2019

Op 24 mei 2019 is door de rechtspraak landelijk besloten om die aanvullende gegevens op te vragen door middel van een formulier. Dat formulier zal vanaf 1 juli 2019 door alle gerechten worden gebruikt om de voor effectieve toetsing aan het consumentenrecht benodigde informatie op te vragen bij de eisende partij. Het tussenvonnis en de aanvulling van de dagvaarding in de vorm van het ingevulde formulier dienen aan de gedaagde partij betekend te worden en de gedaagde partij dient te worden opgeroepen om op de in het tussen vonnis bepaalde rolzitting te verschijnen om voort te procederen in de zaak. De kosten van betekening blijven voor rekening van de eisende partij.Het is de bedoeling dat met name alle repeatplayers vervolgens hun standaarddagvaardingen aanpassen en bij de dagvaardingen niet alleen het ingevulde formulier voegen, maar tevens bij dagvaarding de in het formulier bedoelde gegevens in kopie overleggen. Daarvoor wordt aan de repeatplayers een overgangsperiode geboden tot 1 oktober 2019.

Vanaf 1 oktober 2019 zullen in de hiervoor bedoelde veel voorkomende en vergelijkbare zaken van repeatplayers bij verstek geen tussenvonnissen of rolopdrachten meer worden gewezen of gegeven. De repeatplayers moeten vanaf die datum de gegevens, zoals bedoeld in het formulier, uit zichzelf verstrekken in de dagvaarding. Die zaken zullen vanaf die datum dan ook in beginsel worden afgedaan op basis van de stellingen in de dagvaarding en de bij de dagvaarding overgelegde stukken. Dit kan leiden tot een (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering. Er zal dus geen mogelijkheid meer geboden worden aan de eisende partijen om aanvullende informatie te verschaffen of zich uit te laten over mogelijke onredelijke bezwaardheid van bedingen en mogelijke strijdigheid met consumentenrecht. Evenmin zal aan de eisende partij in verstekzaken de gelegenheid worden geboden om de stellingen aan te passen.

De KBvG heeft bezwaren

De KBvG heeft veel inhoudelijke bezwaren op de beoogde werkwijze en het formulier. Als inderdaad (zoals lijkt) beoogd wordt om in alle gevallen, ook de verstekzaken, alle in het formulier aangegeven bescheiden direct bij dagvaarding te overleggen, dan is dat een radicale inbreuk op de bestendige praktijk van de toepassing van 85 Rv. Veel van de gevraagde bescheiden zien immers überhaupt niet op de toetsing van onredelijke bedingen.

De KBvG heeft samen met LOvCK en NVI over dit onderwerp indringend gesproken.

Ambtshalve toetsing is natuurlijk geen uitvinding van vandaag of gisteren. Europese regelgeving mogen we niet negeren. Verschillende kantongerechten vragen al twee jaar lang aanvullende informatie op bij tussenvonnis. Dat proces tracht men nu landelijk te uniformeren met het oog op de rechtseenheid.

Doel is natuurlijk dat in het hele land uniform wordt geoordeeld en het formulier uiteindelijk helemaal niet meer gebruikt hoeft te worden. En daartoe moeten schuldeisers in die gevallen waarin dat nodig is op voorhand bij dagvaarding de relevante stukken bijvoegen. Over twee weken worden nadere afspraken gemaakt tussen KBvG, LOvCK en NVI.