Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Bent u het niet eens met de sommatie of het te vorderen bedrag?

Dan kunt u zich schriftelijk verweren. Stuur de volgende gegevens en informatie mee met uw verweer:
Het dossiernummer;
Uw naam en adresgegevens;
Een korte beschrijving van de reden waarom u het niet eens bent met de vordering;
Bewijzen, denk aan betalingsbewijzen, betalingsbevestigingen en verdere correspondentie.
Op basis van uw verweer en genoemde gegevens zullen wij uw verweer in behandeling nemen.


Ik heb een sommatie ontvangen, wat moet ik doen?

Reageer direct.
Wacht nooit rustig af. Zorg dat u op tijd betaalt, dus vóór de vervaldatum. De sommatie biedt u de laatste mogelijkheid om de factuur zonder verdere kosten te voldoen. Bent u het niet eens met de sommatie of het daarop genoemde bedrag? Dan kunt u zich schriftelijk verweren. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken die uw verweer onderbouwen meestuurt en dat deze duidelijk leesbaar zijn. Bent u niet in staat te betalen? Neem dan direct contact op met Van Arkel.


Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u een dagvaarding heeft ontvangen, is het traject van gerechtelijke incasso gestart. U heeft eerder brieven over deze vordering ontvangen met een dringend verzoek tot betaling, maar daar geen gehoor aan gegeven. Uw schuld is nog niet betaald. U kunt nog steeds een rechtszitting voorkomen. Zorg dat het totaalbedrag, dat in de bijlage van de dagvaarding staat, uiterlijk drie dagen vóór de zitting door Van Arkel is ontvangen. Kijk hier voor de mogelijkheden om uw aanmaning te betalen.

Als u niet tijdig betaalt, vragen wij de rechter u ook te veroordelen tot het betalen van de gemaakte kosten van de procedure. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis aan u betekenen en bevel doen om de openstaande vordering en alle bijkomende kosten binnen de wettelijke termijn alsnog te voldoen. Wanneer u dit niet doet, zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot de tenuitvoerlegging van het vonnis. Daarbij kan hij bijvoorbeeld beslagleggen op uw eigendommen. Alle daaraan verbonden kosten worden aan u doorberekend.


Ik ben het niet eens met de inhoud van de dagvaarding. Wat moet ik doen?

Er is een dagvaarding aan u uitgereikt, waarbij u wordt opgeroepen om in rechte te verschijnen in verband met de in de dagvaarding omschreven vordering.

Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. U kunt uiterlijk één dag voor de zitting een schriftelijk antwoord (in tweevoud) indienen bij de Griffie. In een schriftelijk antwoord dient u duidelijk de redenen te vermelden waarom u het niet eens bent met de vordering. Eventuele bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld betalingsbewijzen) dient u direct bij uw antwoord in te leveren. Verder is het van belang dat u op uw stukken vermeldt om welke procedure het gaat. (vermeld de namen van de partijen en de zittingsdatum).

U kunt ook persoonlijk op de in de dagvaarding genoemde zitting verschijnen en mondeling uw antwoord geven. Een schriftelijk verweer heeft echter vaak de voorkeur.

Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om schriftelijk of mondeling voor u te antwoorden. De gemachtigde dient een door u getekende schriftelijke machtiging te overleggen aan de rechter.

Indien u niet antwoordt op de wijze als hierboven omschreven of om uitstel om te antwoorden verzoekt, zal de rechtbank de eis zoals omschreven in de dagvaarding bij verstek toewijzen. U wordt dan tevens veroordeeld in de proceskosten.

Voor inlichtingen over de te volgen procedure kunt u zich tot de griffie van de rechtbank wenden of zoeken op www.rechtspraak.nl.

Bent u niet in staat te betalen? Neem dan direct contact op met Van Arkel.


Ik ben veroordeeld tot betaling. Wat moet ik doen?

De rechter heeft uitspraak gedaan. Daarna zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen. Als u niet handelt zoals de rechter heeft beslist, kortom tot betaling overgaat, dan mag de deurwaarder beslagleggen op bijvoorbeeld uw loon, de bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Om extra kosten te voorkomen, adviseren wij u om tot betaling over te gaan. Mocht u niet in één keer kunnen betalen dan kunt u het beste contact met ons opnemen.


Kan ik verzet instellen of kan ik nog in hoger beroep gaan?

Verzet
Wanneer u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet gaan. Hiertoe moet de eiser nu door u worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom raden wij u aan juridische bijstand te vragen. Voor het uitbrengen van een verzet dagvaarding dient u altijd een gerechtsdeurwaarderskantoor in te schakelen.

Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang. LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

Hoger Beroep
Wanneer u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep gaan, als de vordering, zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen), meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Uitvoerbaar bij voorraad
De meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, de eiser het vonnis toch ten uitvoer kan laten leggen door bijvoorbeeld tot beslag op uw inkomen over te gaan. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Het is aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij www.juridischloket.nl, of bij een advocaat of een andere juridische adviseur. U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen.


Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u naar aanleiding van een sommatie niet betaalt, kan Van Arkel de gerechtelijke procedure starten. Dit wordt gedaan namens en in opdracht van de opdrachtgever. Als u een dagvaarding krijgt en de rechter beslist vervolgens dat u moet betalen, dan moet u doorgaans ook alle kosten voor de procedure betalen. Wanneer u na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet betaalt, kan Van Arkel beslag leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken.


Wat gebeurt er als ik echt niet kan betalen?

Als uw financiële situatie het onmogelijk maakt om het bedrag ineens te betalen, dan kunt u bij Van Arkel een betalingsregeling aanvragen. Dit kan in sommige situaties telefonisch. En anders doet u dit middels een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Van Arkel beoordeelt dit en laat u weten of u voor een betalingsregeling in aanmerking komt. Indien u structurele financiële problemen heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met de afdeling Schuldhulpverlening van uw gemeente. Op deze website vindt u links naar diverse websites waar u informatie kunt vinden over hoe te werk te gaan bij schulden en over instanties die u daarbij kunnen helpen.


Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van de vordering?

De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.


Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen kan de eiser de gerechtsdeurwaarder verzoeken tot ontruiming over te gaan. De gerchtsdeurwaarder laat de eigendommen van diegene(n) die zijn veroordeeld tot ontruiming uit het te ontruimen pand en plaatst deze op straat. Mensen die in het pand aanwezig zijn worden verzocht het pand te verlaten en, indien zij dat weigeren, door de aldaar aanwezige hulp-officier uitgezet. Aangetroffen dieren worden ook uit de woning worden verwijderd. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.


Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wel uitbetaald. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.


Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken.

Voor meer informatie over de WSNP verwijzen wij u naar de volgende websites:
https://www.wsnp.rvr.org
https://www.volkskrediet.nl


Laat de gerechtsdeurwaarder mij registreren bij het BKR in Tiel?

Nee. Onze opdrachtgever kan wel de plicht hebben u bij het BKR te registreren.


Hoe kan ik een gerechtsdeurwaarder herkennen?

Een gerechtsdeurwaarder moet zich altijd kunnen legitimeren en desgewenst kunt u naar zijn legitimatie vragen.


Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.


Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambthandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Dat betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag. Het Btag vindt u op de website van de KBvG.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase. De gerechtsdeurwaarder mag kosten in rekening brengen voor deze incassowerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verzenden van de aanmaning(en). De kosten voor deze werkzaamheden staan niet vast, maar moeten in verhouding staan tot de werkzaamheden die zijn verricht.


Ik heb een klacht over een gerechtsdeurwaarder. Wat moet ik doen?

U moet de klacht zo spoedig mogelijk aan de desbetreffende gerechtsdeurwaarder kenbaar maken. Van Arkel zal uw klacht in behandeling nemen en u informeren over de afhandeling. Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u de klacht indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Kijk hiervoor op de site van de Koninklijke beroepsvereniging voor Gerechtsdeurwaarders.


Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u meestal wettig bewijs kunnen leveren dat die goederen uw eigendom zijn.


Verkeerd geadresseerd?

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de enveloppe een vermelding dat degene aan wie de post is geadresseerd niet meer op het betreffende adres woonachtig is. U kunt tevens aangeven sinds wanneer u daar woont en waar degene voor wie de post bestemd is, naar toe is verhuisd. Indien e.e.a. veelvuldig voorkomt, adviseren wij u contact op nemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Is dat inderdaad nog het geval, dan adviseren wij u de gemeente te vragen een “onderzoek” in te stellen. Nadere informatie over deze procedure kan uw gemeente u verstrekken.


Ik ben verhuisd. Hoe kan ik mijn nieuwe adres doorgeven?

Indien u voortaan onze post op uw nieuwe adres wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via het contactformulier.


Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Mocht u ondanks onze inspanningen, niet tevreden zijn over onze dienstverlening c.q. vragen daaromtrent hebben, dan verzoeken wij u onderstaande procedure te volgen;

1) Een klacht kan mondeling of schriftelijk (ook per e-mail) worden ingediend. Contact

2) Schriftelijke klachten ontvangen wij graag onder vermelding van het dossiernummer, uw naam en contactgegevens en een omschrijving van de klacht.

3) Binnen 4 werkdagen ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

4) De aangewezen behandelaar beoordeelt de klacht inhoudelijk en stelt de eventueel te nemen maatregel(en) vast.

5) Binnen 14 kalenderdagen ontvangt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht(en).

5) De Adviseur Kwaliteit evalueert en analyseert alle ingeschreven klachten periodiek om verbetermogelijkheden te traceren.

6) Wij doen ons uiterste best om uw klacht(en) op de juiste wijze af te handelen. Als u het ondanks onze inspanningen niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.