Besluit tarieven ambsthandelingen gerechtsdeurwaarders (btag)

De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’. In het besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter.

Btag-tarieven 2020

In het Btag wordt een drietal onderwerpen geregeld:
1. de afbakening van de ambtshandelingen;
2. de vaststelling van vaste bedragen die de schuldenaar ter zake van die ambtshandelingen is verschuldigd;
3. de bedragen die de gerechtsdeurwaarder bij wijze van voorschot mag vragen voor het verrichten van de ambtshandeling.

Het Btag is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.
Deze tarieven worden vermeld in onderstaand overzicht:

Btag-tarieven 2020

Welke kosten mag een gerechtsdeurwaarder in rekening brengen?

Alle kosten die hij maakt om de schuld te kunnen incasseren. Dat kunnen verschillende soorten kosten zijn: incassokosten bijvoorbeeld, maar ook proceskosten, informatiekosten, beslagkosten/ executiekosten.

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die gemaakt zijn om de rekening te laten betalen voordat de rechter om een uitspraak werd gevraagd.

Als betaling uitblijft kan het nodig zijn om iemand voor de rechter te dagen (dagvaarden). Ook na de uitspraak van de rechter worden kosten gemaakt. Zo kost de betekening van het vonnis met het bevel om binnen twee dagen te betalen geld. Deze kosten staan op het ‘exploot’, dat is het papier dat de gerechtsdeurwaarder aan u uitreikt (betekening). In sommige gevallen moet daar ook btw over betaald worden. Als dat zo is, staat dat ook op het exploot.

Informatiekosten

De gerechtsdeurwaarder moet ook nog onderzoek doen naar bepaalde gegevens, ook die kosten worden in rekening gebracht. Deze kosten heten informatiekosten.

Btag geldt voor ambtshandelingen

Ook is het soms nodig om beslag te leggen. Moet de gerechtsdeurwaarder beslag leggen om te zorgen dat de rekening betaald wordt, dan staan deze kosten vaak vermeld als ‘beslagkosten’ of ‘executiekosten’ op een overzicht van de openstaande kosten. De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag.

Wettelijke rente

Ook wettelijke rente is een post die – vooral bij schulden die al lang bestaan – aanzienlijk kan zijn. In de uitspraak van de rechter staat de hoogte van de schuld genoemd, en vaak wordt daarbij ook genoemd dat wettelijke rente verschuldigd is tot de dag dat betaald is. Op internet zijn diverse websites te vinden waar de verschuldigde wettelijke rente die per jaar kan verschillen, kan worden opgezocht en uitgerekend.

Griffierechten

Daarnaast moeten de proceskosten betaald worden, dat zijn de kosten die nodig waren om de rechter om een uitspraak te vragen. In het vonnis wordt dat ook vaak ‘de kosten van het geding’ genoemd. Dit is een vergoeding voor de kosten van degene die de schuldeiser heeft vertegenwoordigd bij de zitting en de griffierechten die betaald moeten worden voordat de rechter naar de zaak wil kijken.

De eerder aangekondigde verlaging van het griffierecht voor lagere vorderingen is vertraagd. Hoewel er eerder rekening mee werd gehouden dat de verlaging mogelijk al per 1 januari 2020 zou worden doorgevoerd, is deze datum helaas niet gehaald.

Griffierechten 2020