AVG bij Van Arkel – Privacy Statement aangepast

AVG bij Van Arkel, Van Arkel, privacy, verwerker, persoonsgegevensDe regels voor omgang met persoonsgegevens worden strenger. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe wet die het verwerken van persoonsgegevens in de Europese Unie regelt. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor Van Arkel. In het kader van de AVG hebben wij onder andere ons Privacy Statement aangepast.

Persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Meer informatie over de definitie van persoonsgegevens is te vinden in artikel 4 van de AVG.

Verwerken van persoonsgegevens

Volgens art. 4 lid 2 AVG is het verwerken van persoonsgegevens: ‘elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ….’ Het begrip ‘verwerken’ is dus erg ruim. Het varieert van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Wat betekent de AVG voor Van Arkel

Bij van Arkel worden honderdduizenden persoonsgegevens verwerkt. Onze klanten (debiteuren en opdrachtgevers) kunnen erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens en we er alles aan doen om ze te beschermen. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens voldeed Van Arkel al aan verplichtingen voor het beschermen van persoonsgegevens.

Met de komst van de AVG heeft Van Arkel aanvullende maatregelen getroffen om aan de vereisten op basis van wetgeving te voldoen. Zo hebben wij een Functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Wanneer een bedrijf veel of heel gevoelige persoonsgegevens verwerkt, is het op grond van de AVG verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Gezien de aard en de hoeveelheid gegevens die Van Arkel verwerkt, is dit ook voor Van Arkel verplicht. Andere voorbeelden van maatregelen zijn: het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers en opdrachtgevers en het opstellen van een register voor verwerkersactiviteiten.

Verwerkersovereenkomst opdrachtgevers

Voor onze opdrachtgevers hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Wilt u gebruik maken van onze verwerkersovereenkomst? Stuur dan een mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl.

Privacy Statement

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij hebben ons Privacy Statement bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. Bekijk het aangepaste Privacy Statement.

Meer weten over de AVG bij Van Arkel?

Bel naar 088-8252750 of stuur een mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl.