Ambtshalve toetsing

Voor het eerst in 1993 was er sprake van ambtshalve toetsing door rechters in geschillen van schuldeisers met consumenten. Goede zaak; immers een consument bevindt zich in een zwakkere positie dan de meeste bedrijven waarmee deze zaken doet. De Europese richtlijn heeft uiteindelijk geleid tot een adviesrapport van het Landelijke Kantonrechtersoverleg (LOVCK&T) aan de Rechtspraak.

In beginsel zou het strengere toezicht met name de zaken aangebracht door repeat players betreffen. In de praktijk blijkt het soms om alle geschillen te gaan waar consumenten bij zijn betrokken. Er zijn nog andere obstakels; Rechters hoeven zich niet te houden aan het hiervoor genoemde advies wat in de praktijk tot vreemde zaken leid. Daarover later nog meer.

Tot voor kort kon je als schuldeiser min of meer volstaan met het toesturen van je facturen naar Van Arkel en konden wij daarmee de dagvaarding opstellen. Jarenlang leek de tendens: “zo weinig mogelijk papier produceren bij het maken van een dagvaarding”. Dat is zeker niet meer van toepassing.

Waar komt deze strengere toetsing vandaan? Het is in ieder geval niet bedacht door de Nederlandse kantonrechters maar een uitvloeisel van Europees Consumentenrecht. “Nieuw” is dat een rechter, ook al is uw tegenpartij het eens met uw vordering, toch een pak papier wil hebben om te kunnen controleren of u zich aan allerlei consumentenregels hebt gehouden. Zelfs al heb je bij wijze van spreken een zwembad van € 12,50 geleverd en de consument is het met je eens dat hij dat moet betalen, dan nog moet je een pak papier overleggen met bewijs voor jouw vordering en je hele bestelproces in kaart brengen. Ik stel hier de vraag of dat niet te ver gaat, dat we met zijn allen niet verschrikkelijk doorslaan in onze regelzucht.

In de praktijk gaan rechters verschillend met de materie om. Zo kan het voorkomen dat een rechter in Roermond een ander oordeel velt over uw vordering dan een rechter in Amsterdam terwijl hetzelfde dagvaardingsmodel en dezelfde bewijsmiddelen werden aangeboden aan de rechter. Bijzonder zullen we maar zeggen. Sommige rechters, onder andere die werkzaam in Amsterdam, wijken af van het eerdergenoemde advies van het LOVCK&T en staan niet toe dat u, eenmaal de vordering aan deze rechters voorgelegd, uw vordering aanvult wanneer de rechter meent dat u niet voldoet aan de zogenaamde substantieringsplicht waar u op andere plaatsen in Nederland van de rechters mogelijk de gelegenheid krijgt uw vordering nog aan te vullen door het invullen van een modelformulier dat werd ontwikkelt door eerdergenoemde LOVCK&T. Slechts de constatering dat u niet voldoet aan uw substantieringsplicht lijkt voor de Amsterdam rechters voldoende motivatie….

In de praktijk lijdt dat tot vragen en protesten. Landelijk gezien is het aantal dagvaarding dat werd uitgebracht afgenomen met 50%. Minder inkomsten dus voor alle betrokken partijen maar ook voor de Rechtbanken. Is dit nu rechtszekerheid?

Uiteindelijk hebben maanden van onzekerheid geleid tot het opnieuw voeren van overleg.

De KBVG verstrekte ons 11 maart jl. de volgende update daarover:

Op maandag 9 maart jl. vond een landelijke bijeenkomst van het LOVCK en de gerechten plaats waar gesproken is over de afdoening van de verstekken in consumentenzaken. Op dinsdag 10 maart werd deze bijeenkomst opgevolgd door een overleg tussen het LOVCK, de KBvG en de Raad voor de Rechtspraak.

De uitkomst van die overleggen heeft ertoe geleid dat de implementatietermijn die zou eindigen op 1 april aanstaande, is verlengd voor onbepaalde tijd. In de tussentijd zal de KBvG, samen met de rechtspraak, de evaluatie van de pilot oppakken. De KBvG kan daarbij de voortdurende inbreng van haar leden goed gebruiken.”

Geen concrete verbeteringen dus of het moet zijn dat u en daarmee wij langer de tijd krijgen om de dossiers verder op orde te krijgen. Ik vind het in ieder geval bijzonder dat overleggen op hoog niveau niet onmiddellijk leiden tot praktisch meer werkbare omstandigheden. In de praktijk zal op enig moment wel weer een werkbaar compromis worden gevonden.

Hans Ruis
Gerechtsdeurwaarder van Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso